Den enkelte gårdbruker kan søke om produksjonstilskudd. I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av jordbruksareal, grønt- og potetproduksjon og husdyrhold etter satser fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.


Målgruppe
Landbruksforetak som driver vanlig jordbruksproduksjon.

Kriterier/vilkår
Tilskudd kan gis til foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon, dersom virksomheten er registrert i Enhetsregisteret og:

  • Er registrert som merverdiavgiftspliktig og kan levere årsoppgave som landbruksforetak, eller
  • Har hatt en samlet omsetning og uttak av avgiftspliktige varer og tjenester på til sammen minimum kr. 20.000 i løpet av de siste 12 månedene før registreringsdato

Det er for øvrig begrensninger knyttet til driftsfellesskap og eierforhold. Tilskudd gis etter satser, soner og definisjoner fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.

Lover og retningslinjer
Jordlova § 3

Jordlova § 18

Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Om søknadsprosessen
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen avgjør søknader om produksjonstilskudd. Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om produksjonstilskudd.

Søknadsskjema
Statens landbruksforvaltning har gjort denne elektroniske tjenesten tilgjengelig i Altinn.
Hvordan logge deg på SLFs elektroniske tjenester i Altinn?

Søknadsfrist
Gjeldende søknadsfrister er 20. august og/eller 20. januar, avhengig av hvilke produksjoner det søkes om tilskudd til.


Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. Dette gjelder selv om du har mottatt melding om vedtaket fra Statens landbruksforvaltning. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til Fylkesmannen.

Se også: Miløplan i jordbruket

Kontaktinformasjon:

Har du spørsmål, kan du ringe servicekontoret på tlf. 75 68 50 00

Telefax: 75 68 50 01

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til jordbrukskonsulent Kurt Peder Hjelvik, tlf. 75 68 53 67/905 27 529 eller e-post kph@sorfold.kommune.no

Hvordan logge deg på SLFs elektroniske tjenester?