Døra inn til servicekontoret er en av flere som får automatisk døråpner. Det har kommunestyret vedtatt, og de har bevilget 200.000 kroner til dørautomatikk på Rådhuset og på Straumen skole.

Midlene som brukes er øremerket universell utforming, og råd for personer med nedsatt funksjonsevne (heretter kalt RPF) fremmer forslag til kommunestyret om bruk av denne budsjettposten.

Rådet har en egen arbeidsplan for 2021-2023. Her kan du lese denne:

Arbeidsplan for RPF 2021-2023.

Planen ble gjennomgått på forrige møte i rådet. Da vedtok de blant annet at de vil arbeide for aktivitetstilbud for personer med kognitiv svikt i hele kommunen.

De var også enige om at de ønsker innspill fra befolkningen om hva som trengs av tilrettelegging og tilpasning i kommunen.

Innspill bes sendt til sekretær Sveinar Aase. Han er også kontaktperson for generelle henvendelser til RPF og har e-postadresse sveinar.aase@sorfold.kommune.no

Fakta om Råd for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet består av:

  • Thorstein Inderberg (SP), leder
  • Bente  Annie Lovise Grovassbakk (AP), nestleder
  • Tor Arne Ankjell (oppnevnt som leder av eldrerådet)
  • Johanne Steinmo- Solvang (ergoterapeut, oppnevnt av kommunedirektøren
  • Anette Johansen
  • Leif Strømdal (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)

Sekretær  Sveinar Aase er også koordinator og sekretær for ungdomsrådet, som også er et medvirkningsråd. Det tredje rådet som er hjemlet i samme paragraf er eldrerådet.

Sakset fra kommuneloven:

§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

Forskrift om medvirkning

Koblet til dette finnes det en egen forskrift om medvirkningsordninger, der det blant annet presiseres følgende:

Kommunestyret og fylkestinget skal etablere rutiner som sikrer at rådene mottar sakene på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har mulighet til å påvirke utfallet av saken. Rådene kan også ta opp saker på eget initiativ.