Foto: Per Christian Larsen.

Nasjonalparkforvalter Marte Turtum i Midtre Nordland nasjonalparkstyre opplyser at det henger løsmasser og stein i fjellsiden, med fare for nye ras.  Dette gjør det usikkert når stien kan bli ryddet.

–Statskog og Fjelltjenesten er varslet, og situasjonen vil bli vurdert på nytt over helga med tanke på utbedring, sier Marte Turtum.

Det er mulig for turgåere å komme seg forbi rasstedet, men viktig å presisere at all ferdsel skjer på eget ansvar.

Rasområdet er om lag en kilometer fra parkeringsplassen i Lakshola.

Kartutsnitt som viser rasområde

Midtre Nordland nasjonalparkstyre i samarbeid med Sørfold kommune setter opp skilt i området som varsler om rasfare på norsk og engelsk.