Under ekstremnedbør i mars i år fyltes overvannsnettet, og vann flommet opp av kummer i Straumen sentrum.  Dette medførte blant annet at vann trengte inn i garasjen til gamle Prix og i varemottaket til Coop Prix.

I møte 5. juli  bevilget formannskapet midler til å oppgradere ledningsnettet i Straumen sentrum, som ivaretar håndteringen av overflatevann fra store deler av Strømhaugen.

Siden tiltaket bør iverksettes snarlig, ble den såkalte hasteparagrafen benyttet. 

Dette er §11-8 i kommuneloven, som gir formannskapet fullmakt til å fatte vedtak uten at saken går videre til kommunestyret.

–Vi må agere når det oppstår situasjoner der sikkerhet og infrastruktur må ivaretas, står det blant annet  i saksutredningen til formannskapet.

Etter anbudsrunde er Salten Entreprenør og eiendom tildelt oppdraget, og daglig leder Johnny Mathisen opplyser at arbeidet starter tirsdag 30. august.

Mens gravingen pågår, vil det i en periode på ca. 3 uker være redusert fremkommelighet til Bakeriet og Coop Prix, samt hjemmetjenestens lokaler i det gamle Coop-bygget.