I medhold av delegert myndighet vedtar kommunedirektøren å legge forslag til endring etter forenklet prosess av detaljreguleringsplan for Valljord industriområde ut på begrenset høring.

Vedtaket fattes i henhold til plan og bygningslovens § 12 – 14, og planID er 1845 2019001

Hensikten med endringen av planen er å innlemme areal til en ny pumpestasjon med tilhørende trafostasjon og containeraggregat. Eksisterende infrastruktur gjør at pumpestasjonen må plasseres utenfor gjeldende plangrense.

Detaljreguleringsplanen med tilhørende dokumenter:

Reguleringsendring, beskrivelse

Plankart

Situasjonsplan

Illustrasjon

Miljøtekniske undersøkelser

Plankart detaljregulering

Planbestemmelser

Planbeskrivelse detaljregulering

Oppstartsmøte 21.12.2021

Vedtak om begrenset høring

Varsel om begrenset høring

Frist for å komme med merknader til planforslaget er søndag 13.03.2022.

Merknaden må være skriftlig og sendes via skjema nederst i artikkelen, eller med vanlig post til:

  • Sørfold kommune, enhet Teknisk/næring, Strandveien 2, 8226 Straumen
  •     Merknad kan også sendes på e-post til  post@sorfold.kommune.no

og merkes med «Endring av detaljreguleringsplan Valljord industriområde».