Endring av detaljreguleringsplan Valljord industriområde etter forenklet prosess

 PlanID 1845 2019001

I medhold av godkjent delegasjonsinstruks er følgende vedtak fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14 vedtas endringene av detaljreguleringsplan for Valljord industriområde  med plankart datert 22.01.2022 og beskrivelse av reguleringsendring datert 22.01.2022 som omsøkt.

Endringene medfører ikke endring av vedtatte planbestemmelser av 16.06.2021.

Forslaget til gjeldende detaljreguleringsplan for Valljord industriområde er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Elkem ASA Salten Verk. Gjeldende plan ble vedtatt i kommunestyret 16.06.2021.

Formålet med planen er å forenkle byggesaksbehandlingen, samt å gjøre det mer forutsigbart for omgivelsene hva som er tillatt på området. Planen legger også til rette for ei ny tømmerkai nord i planområdet for utskiping av tømmer fra Saltenregionen.

Bakgrunn for endringen:

Elkem ASA Salten Verk og Sisomar AS har behov for å etablere en ny pumpestasjon med tilhørende trafostasjon og containeraggregat.

I forslaget til endring av planen angis det at det er nødvendig å plassere bygget utenfor gjeldende plangrense pga. eksisterende infrastruktur.

Det oppgis også at det er nødvendig å ha forbindelse mellom gammel og ny pumpestasjon.

Dette fører til at den nye pumpestasjonen må plasseres i nærheten av den gamle. Planområdet foreslås derfor utvidet med ca 0,7 daa hvor formålet BKB 2 fra gjeldende plan også skal gjelde for utvidet planområde.

Denne reguleringsendringen er nå vedtatt etter forenklet prosess.

Frist for å klage er satt til 30. april 2022.

Eventuelle klager kan sendes til:


Dokumenter i saken:

Plankart
Beskrivelse reguleringsendring
Planbestemmelser
Vedtak endring etter forenklet prosess