E6 Mørsvik - Mørsvikvatn

Reguleringen omfatter også et område for deponering av overskuddsamasser fra veganlegget.

Høringsfrist er 6. juli.

Problemer med framkommelighet

Forslag til detaljregulering for E6 Mørsvikbotn - Mørsvikvatnet er utarbeidet av Statens vegvesen.

Formålet med planarbeideter å tilrettelegge for ny E6 på strekningen. Dagens E6 har dårlig kurvatur i kombinasjon med stor stigning, og dette gir problemer for framkommelighet.

Forslaget legger opp til et fullkanalisert kryss ved dagens avkjørsel til butikken.

For reisende med kollektiv blir det etablert et ensidig busstopp i tilknytning til dette krysset.

Videre nordover ligger dagen på oversiden av dagens veg helt opp til dagens bru på Forrbakkan.

Der tar ny veg østover og krysser Mørsvikelva og kobles sammen med dagens E6 like før Vasshaugelva.

Last ned planforslaget:

E6 Mørsvikbotn – Mørsvikvatnet

Merknader til planforslaget må være skriftlig og sendt innen 6. juli 2016 til Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø, eller

firmapost-nord@vegvesen.no

Spørsmål kan rettes til Statens vegvesen ved Svein Bjørgo Larsen, tlf: 90942136 eller e-post: svein.larsen@vegvesen.no