Planområdet ligger sentralt på Straumen, rett nord for skolen, ned mot Straumvatnet.

Forslagsstiller er Salten Entreprenør & Eiendom AS. Plankonsulent er BOARCH arkitekter a.s.

Planen legger til rette for nye boliger på eiendommen Åkerveien 4, gnr. 53/27 og etablering av tilstøtende friområde på bnr. 41.

Det er planlagt 8 boliger inklusive det bestående våningshuset, Åkerveien 4. Det tenkes bygg på to etasjer, med gesimshøyde 8 meter og maksimal mønehøyde på 9 meter

Planen følger ikke kommuneplanens arealdel fullt ut: Planlagt bebyggelse går inn på område regulert til friområde, og bebyggelse kommer nærmere Straumvatnet enn 50 m.

Kartutsnitt Åkerveien

En større del av planområdet i øst avsettes til friområde, dette som et avbøtende tiltak fordi forslaget omregulerer et friområde til boligformål og kjørevei.

Det er avsatt en hensynssone for bevaring av kulturmiljø (bunker i restene etter fangeleir).

Dokumenter i saken:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Reguleringsplan

Risiko – og sårbarhetsanalyse

Vedtak i plan- og ressursutvalget 11. februar 2020.

Nærmere informasjon kan gis av byggesaksbehandler Line M. Hansen, telefon 468 66 249 eller e-post line.hansen@sorfold.kommune.no

Gisle Jakhelln, BOARCH arkitekter AS, kan også kontaktes på e-post gisle@boarch.no

Uttalelser/merknader merkes saksnummer 2018/1290 og sendes via skjemaet under her, eller med vanlig post til Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.

Frist for merknader er 17. april 2020.

Papirutgave av høringsdokumentene ligger til ettersyn på servicekontoret, Rådhuset.