Plan-og ressursutvalget vedok 24. november 2020 å legge ut planforslag med konsekvensutredning for Valljord industriområde til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å forenkle byggesaksbehandlingen, samt å bidra til å gjøre det mer forutsigbart for omgivelsene hva som er tillatt for området.

Planen legger videre til rette for ei tømmerkai nord i planområdet for utskiping av tømmer fra Saltenregionen. 

Dokumenter i saken:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Lengdeprofil fylkesvei og atkomstvei

Tegning avkjørsel

Konsekvensutredninger:

Geoteknisk rapport

Konsekvensutredning luft

Konsekvensutredning støy

Arbeidsmodell støyutredning 1-8

Arbeidsmodell støyutredning 9-10

Andre dokumenter:

Særutskrift av 1. gangs behandling i plan -og ressursutvalget

Adresseliste

Frist for merknader til planforslaget er tirsdag 26. januar 2021.

Merknad må være skriftlig, og kan enten sendes via skjemaet nederst i artikkkelen her, eller:

På e-post til post@sorfold.kommune.no

Eller som vanlig post til Sørfold kommune, enhet teknisk/næring, Strandveien 2, 8226 Straumen

Sendingen bes merket med «Detaljreguleringsplan for Valljord industriområde.»