Varsel om høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling

Planforslag "Detaljregulering for fortau Søster Brits vei"

Plan- og ressursutvalget vedtok 18.11.2021 i sak PS 104/21 å legge ut planforslag for Detaljregulering fortau Søster Brits vei – planID 1845 2020001 til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å regulere nødvendig areal for å kunne oppgradere eksisterende fortau langs Søster Brits vei, slik at nytt fortau kan etableres i tråd med nasjonal standard. Planen legger videre til rette for etablering av ny kollektivholdeplass for buss på vestsiden av Søster Brits vei.

Detaljreguleringsplanen med tilhørende dokumenter:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Oppstartsmøte

1. gangs behandling i plan – og ressursutvalget

Frist for å komme merknader til planforslaget er søndag 6. februar 2022.

Merknader må være skriftlig og kan sendes via skjema nederst i artikkelen her, eller:

  • Med vanlig post til Sørfold kommune, avdeling Teknisk/næring, Strandveien 2, 8226 Straumen
  • På e-post til post@sorfold.kommune.no

og merkes med «Detaljregulering for fortau Søster Brits vei»

Dokumentene i papirutgave ligger i vestibylen utenfor servicekontoret på Rådhuset.