Kommunestyret vedtok i møte 16.06.2022 sak PS 29/22 detaljreguleringsplan for fortau Søster Brits vei, planID 1845 2020001.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12. De delene av gjeldende reguleringsplaner som ligger innenfor planområdets avgrensning vedtas opphevet:

  • Straumen 1 og 2, planID 1971001
  • Hermannstolen boligfelt, planID 2001001

Hensikten med planen er å regulere nødvendig areal for å kunne oppgradere eksisterende fortau langs Søster Brits vei, samt etablering av ny kollektivholdeplass for buss på vestsiden av Søster Brits vei.

Planområdet strekker seg langs fv. 7478, Søster Brits vei, fra krysset ved Straumvassveien og avsluttes ved den kommunale veien inn til Langstranda.

Reguleringsplanen skaper også et grunnlag for å kunne søke midler gjennom Nordland Fylkes trafikksikkerhetsutvalg. (NFTU) En viktig målgruppe for tiltaket er barn og unge langs skolevei.

Området reguleres til kjøreveg, fortau, annen veggrunn og holdeplass.

Det kom 8 høringsuttalelser til planforslaget. Disse er gjengitt og kommentert i saksfremlegget. Det er gjort mindre endringer i plankartet, planbestemmelsene og i planbeskrivelsen etter høringen.

Dokumenter i saken:

Adresseliste

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart fortau

Saksframlegg og vedtak

Frist for å klage på vedtaket er satt til 21.08.2022.

Eventuelle klager sendes til Sørfold kommune v/Teknisk/næring, Strandveien 2, 8226 Straumen eller pr. e-post til post@sorfold.kommune.no