Ett deponi er tatt ut av planen

Planvedtaket kunngjøres med dette, i henhold til plan – og bygningslovens § 12-12.

Hensikten med planen er å øke deponikapasiteten og etablere mulighet for framtidig masseuttak på noen av deponiene.

Deponi 23 ( Steinbakkan) tas ut av reguleringsplanen av hensyn til beboere i området og vedtas ikke.

Dokumenter i saken:

Planbeskrivelse (høringsutgave)

Planbestemmelser

Plankart deponi Memaurkråga

Plankart deponi Stormoen

Plankart deponi Tverrdalen

Plankart deponi Moan

Plankart deponi Kvanntomoen

Særutskrift av kommunestyrevedtak 18.12.18.

Plandokumentene vil bli oppdatert i henhold til vedtak etter at klagefristen er ute.

Frist for å klage på vedtaket er 31.januar 2019.

Grunneiere og rettighetshavere har fått eget varsel med informasjon om klagerett.

I tillegg er det sendt brev til berørte offentlige instanser, reinbeitedistrikt, naboer samt grendeutvalg.

Eventuelle klager sendes til Sørfold kommune, Teknisk/næring. 8226 Straumen eller pr. e-post til post@sorfold.kommune.no

På nettsidene til vegvesenet ligger opprinnelige høringsdokumenter i saken, der finner man også plankart for deponi som er tatt ut av planen:

Høringsdokumenter, deponier E6 Sørfoldtunnelene