Til venstre på bildet står Malgorzata Dvorakova fra Nordland fylkeskommune, og til høyre Sørfold kommunes trainee Paulina  Zvezdova.

Oppnevnte representanter til Ungdommens fylkesting

–Heilt Innafor tok initiativet til denne dagen, da medvirkning fra de unge også er et av prosjektets delmål.

Dette forteller Lena P. Osnes, som er prosjektleder for Heilt innafor.

Andrine Rasmussen og Sigurd Hjelle fra ungdommens fylkesråd var til stede og orienterte om ungdommens fylkesting 2022.

Denne samlingen skal være 18.- 20. november, og ungdomsrådet har enstemmig valgt Miriam Elvira Reiss og Paulo Vitor Rocha til å være Sørfold kommunes representanter til Ungdommens fylkesting.

To representanter fra Meløy ungdomsråd var også til stede på fagdagen.

De fortalte litt om sitt ungdomsråd, hvilken rolle de har i sin kommune og hva de jobber med for tiden.

Fra Nordland fylkeskommune deltok Malgorzata Dvorakova.

Hun er blant annet rådgiver for Heilt innafor.

Gruppearbeid om samfunnsplanen

Siste del av dagen var satt av til å jobbe med visjon og satsningsområder i kommuneplanens samfunnsdel. Sørfold kommunes  trainee Paulina  Zvezdova presenterte resultatet fra kartlegging av barnetråkk og andre innspill fra barn og ungdom i kommunen.

Paulina har samfunnsplanen som sin viktigste oppgave, og har ledet en grundig medvirkningsprosess med både folkemøter, spørreundersøkelse på nett, besøk på skolene og møte med næringsaktører og andre.

Etter presentasjonen jobbet ungdomsrådet i to grupper.

Oppgaven for hver gruppe besto i å lage en overordnet visjon, samt fem satsningsområder.

Den ene gruppa landet på at visjonen bør være

 • Trivsel i hele Sørfold

mens den andre valgte:

 • Sørfold – En kommune som er like bra å bo i enten du er ung eller gammel.

Når det gjelder satsningsområder, kom ungdomsrådet fram til disse:

 • Gode arbeidsplasser
 • Fritidsaktiviteter
 • Boligplasser i Sørfold
 • Mangfold og inkludering
 • Sikker vei og transport
 • Trivsel i hele Sørfold
 • Flere jobbmuligheter for alle aldre
 • Skole og barnehage
 • Kollektivtransport og sikker vei
 • Mangfold og tilhørighet

Imponert kommunedirektør

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl har lest referatet fra ungdomsrådets workshop, og er imponert over de unges engasjement og bidrag.

Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl

–De gir oss verdifulle innspill til den videre prosess med kommuneplanens samfunnsdel.

Det er jo ungdommen som representerer fremtidens Sørfold, og det er naturlig at de er med og staker ut en kurs for årene fremover, sier kommunedirektøren.

Han vil sørge for at ungdomsrådets innspill blir lagt fram for formannskapet når de skal diskutere visjon og satsningsområder.

–Formannskapet er styringsgruppe for kommuneplanens samfunnsdel, og vi legger opp til at de skal ha en bolk om dette i sitt møte 22. november, opplyser Holtedahl.

Kommuneplanens samfunnsdel har et langsiktig perspektiv, og skal legge føringer for sektorplaner og delplaner innenfor de ulike områdene.

Den beregnes ferdig vedtatt i kommunestyret juni 2023. Før dette skal den ligge på høring og offentlig ettersyn i minst 6 uker, slik loven krever, og innkomne innspill skal vurderes og innarbeides.