Inneholder også arealstrategier

I henhold til Plan- og bygningsloven § 11-14, har Sørfold kommunestyre i møte 23. mars, sak 40/23, vedtatt å legge forslag til kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier for perioden 2023-2035 ut til høring og offentlig ettersyn.  

Her kan du lese planen:

Høringsutkast kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035.

Papirutgave av dokumentet ligger på servicekontoret, Rådhuset og på biblioteket. 

Høringsuttalelser kan sendes via skjema nederst i artikkelen her, eller på e-post til post@sorfold.kommune.no

Frist: 10. mai 2023.

Sammen blir vi gode

Hensikten med planen er å peke på utfordringer og muligheter, mål og strategier for ønsket samfunnsutvikling.

Det legges stor vekt på samhandling med innbyggerne, og planen inneholder fem satsningsområder:

  • Bolyst
  • Gode oppvekstvilkår
  • Aktiv hverdag og fritid
  • Allsidig næringsliv
  • Ja vi framsnakker.

Alle er velkommen til å sende innspill

Det er gjennomført en grundig medvirkningsprosess, med folkemøter, workshops med barn og unge, egne møter med næringslivet samt digital spørreundersøkelse.

Nå kommer andre del av medvirkningsprosessen: Høring.

Vi håper på mange innspill. Både enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og andre er velkommen til å bidra.

Etter høringsrunden skal alle innkomne innspill gjennomgås og vurderes. Så skal endelig planforslag behandles i medvirkningsråd og formannskap og deretter vedtas i kommunestyret.

Formannskapet har vært styringsgruppe for planarbeidet.

Paulina Zvezdova

Prosjektleder er Paulina Zvezdova, Sørfold kommunes trainee som startet i 2-årig engasjement i august 2021.

Hun har hatt kommuneplanens samfunnsdel som sin viktigste oppgave.