Fortau med ledelinje

Krysset mellom brua og Straumen sentrum har ledelinje og nedfelt fortauskant, men fortsatt er det mange uløste oppgaver i arbeidet for å gjøre det offentlige rom tilgjengelig for alle.

Tilgjengelighet for alle

Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder i allmenn bruk skal utformes på en slik måte at alle skal kunne bruke dem, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Hovedmålet i Sørfold kommunes plan for universell utforming er å videreutvikle en lokal politikk, slik at Sørfold kommune kan bli universelt utformet innen 2020.

Kommunens plan for universell utforming inneholder strategier og tiltak for hvordan man kan oppnå dette målet.

Planen poengterer at universell utforming må ivaretas i alle planer, og at tilgjengelighet for alle skal være et bærende prinsipp både når det gjelder  bygg, anlegg og uteområder.

Tiltaksdelen i planen revideres hvert år

Planen som helhet skal rulleres hvert 4. år, dvs. i hver ny kommunestyreperiode.

Men tiltaksdelen skal revideres hvert år. Dette er punkt 6 i planen som du kan lese her:

Plan for universell utforming (pdf)

Har sendt brev til brukerorganisasjoner

Det er denne revisjonsprosessen som nå innledes med at administrasjonen har sendt brev til en del organisasjoner, med invitasjon til å komme med innspill til planens tiltaksdel innen 16. januar.

De som har fått brev er:

  •  Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • Samarbeidsforum for funksjonshemmede
  •  Indre Salten hørsellag
  •  Sørfold seniorråd
  • Sørfold sokn.

I tillegg er bevet sendt til kommunale enheter og avdelinger: Helse, NAV, omsorg, oppvekst og kultur.

Men andre er også velkommen til å sende inn sine innspill i planprosessen:  Hva mener du bør med i handlingsprogrammet for universell utforming som ikke står der fra før? Send en e-post til post@sorfold.kommune.no

27. januar skal kommunens råd for universell utforming behandle tiltaksdelen i planen med innkomne innspill. Rådet består av:

  • Tor Ankjell, leder, med personlig vara Anne-Lise Evjen Lillegård (begge AP)
  • Gisle Hansen (SP)
  • Ann Meret Bjørknes, oppnevnt av Samarbeidsforum for funksjonshemmede
  • Jorun Bringsli, oppnevnt av Fuksjonshemmedes fellesorganisasjon
  • Roald Larsen, oppnevnt av rådmannen