Skogbruk i Gjerdalen

Både jordbruk og skogbruk vil bli berørt hvis konsesjonsloven blir opphevet. Illustrasjonsfoto:skogdrift i Gjerdalen.

Vil styrke den private eiendomsretten

 Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve konsesjonsloven, samt å fjerne bestemmelser i odelsloven som omhandler boplikt..

Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse (konsesjon) fra det offentlige.

Forslaget innebærer videre at det ikke vil være boplikt ved erverv av landbrukseiendom, og at det heller ikke kan fastsettes forskrift om nedsatt konsesjonsgrense (såkalt nullgrense) i kommunene.

–  Forslaget styrker den private eiendomsretten, og gjør det enklere å få omsatt eiendom mellom private, heter det blant annet i høringsbrevet.

Bred høring

Saken har vært på høring, med frist 15. januar for uttalelser.

Høringsnotat fra departementet

Brev og høringsnotat ble sendt til samtlige kommuner og fylkeskommuner,  en rekke interesseorganisasjoner innen landbruk m.v., samt til Næringslivets Hovedorganisasjon.

I Sørfold fikk formannskapet i oppdrag å formulere et høringssvar, som ble enstemmig vedtatt i telefonmøte 15. januar.

Her gjengir vi uttalelsen i sin helhet: (mellomtitlene står for webredaktørens regning)

Lokal styring gir bygdeutvikling

Sørfold kommunestyre mener det er viktig å beholde mulighetene dagens lovverk gir til å legge til rette for å styre utviklingen av landbruksnæringen, samt bygdeutvikling i kommunen vår. De endringer som her foreslås vil dramatisk frata kommunene som lokalsamfunn denne muligheten.

Sørfold kommune har i dag en praksis på dette området som balanserer landbrukets og samfunnets behov for tilgang på dyrka mark og skog på en god måte, opp mot eiernes behov.

Ser også behov for oppmyking av lovverk

Der vi ser behov for eventuell oppmyking av lovverket er i forhold til de deler av kommunen som er fraflytta, og der en ikke ser at det ligger til rette for drift de nærmeste årene.

En tilpasning av konsesjonsloven, hvor kommunene gis adgang til å vedta områder fritatt for krav om konsesjon, ut fra områdets karakter som ev. fraflyttet, bruk nedlagt over lengre tid o.l., vil være fordelaktig både for erverver og forvaltning.

Vi ønsker derfor større mulighet til å kunne legge til rette for et aktiv jord- og skogbruk tilpassa lokale forhold med kommunens arealplan som et overordna strategisk styringsverktøy.

Ønsker ikke å fjerne konsesjonsloven

Dagens regelverk er ikke til hinder for en rasjonell utvikling av norsk landbruk. Dersom forslaget vedtas, vil det medføre at landbrukseiendommer og lokalsamfunn blir tilgjengelige for kapitalsterke interesser uavhengig av interesse for matproduksjon.

Dette vil igjen føre til økning av prisen for leie av jord og gi økt press på jord og skogbruksarealer med alternativ bruksverdi, noe som igjen vil kunne føre til redusert matproduksjon.

Kommunestyret i Sørfold mener at det kan være behov for revisjon av deler av dagens lovverk, men at å fjerne konsesjonslovgivningen helt vil frata samfunnet viktige styrings- og utviklingsverktøy.