Illustrasjonsfoto: Ann-Mari Næss.

Søknaden gjelder endring av areal og biomasse på Mowis akvakulturlokalitet i Jektvika.

Anlegget er klarert for en biomasse på 1560 tonn MTB, og det søkes nå om en økning til 3210 tonn MTB. Forkortelsen MTB står for maksimalt tillatt biomasse.

Nordland fylkeskommune er delegert myndighet til å gi tillatelse til akvakultur i medhold av akvakulturloven.

Før søknaden kan behandles, må kommunen gjøre en vurdering av om søknaden er i tråd med arealplanen, og den må også legges ut til offentlig ettersyn i en måned.

Innen 12 uker etter mottak av søknaden skal den behandles i kommunale utvalg. Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn skal vedlegges kommunens uttalelse når denne sendes til Nordland fylkeskommune.

Søknad om endring av areal og biomasse

C-undersøkelse Jektvika

C-undersøkelse er en omfattende bløtbunnsundersøkelse, hvor bunntilstanden fra anlegget (anleggssonen) og utover mot resipienten (overgangssonen) blir målt. Hensikten er å vurdere utstrekningen av påvirkning fra akvakulturanlegget.

Undersøkelsen måler blant annet sedimentets kjemi og sammensetting, bunndyrsfauna med mer, for å kunne vurdere om organisk materiale kommer fra akvakulturanlegget eller andre kilder i området.

Frist for innspill er satt til 27. august 2020.

Eventuelle merknader sendes post@sorfold.kommune.no eller via skjemaet under her.