Det er Nordland fylkeskommune som gir tillatelser innen akvakultur i medhold av lov.

Før søknaden kan behandles der, skal den aktuelle kommune som plan -og bygningsmyndighet gi sin uttalelse.

Kommunen gjør først en vurdering av om søknaden er i tråd med arealplanen, og skal deretter i samarbeid med søker legge saken ut til offentlig ettersyn i en måned fra kunngjøringsdato:

Søknad fra Mowi ASA om arealendring

Eventuelle merknader på omsøkt lokalitetsplassering må fremsettes skriftlig innen 18. desember, enten på e-post til post@sorfold.kommune.no  eller på skjema under her.