SalmoBreeds stamfiskanlegg i Sørfjorden er i dag klarert for 175 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) stamfisk med utslipp på 200 tonn tørrfôr.  Det søkes nå om utvidelse opp til 300 tonn MTB stamfisk med utslipp på 270 tonn tørrfôr.

Det er Nordland fylkeskommune som avgjør slike søknader, men kommunen som plan- og bygningsmyndighet skal uttale seg. Før dette skal søknaden ligge til offentlig ettersyn i 30 dager fra kunngjøringsdato.

Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn skal vedlegges kommunens uttalelse når saken sendes videre til Nordland fylkeskommune for endelig behandling.

Søknad med vedlegg

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Sørfold kommune innen 11. mars, enten på e-post til post@sorfold.kommune.no eller ved å benytte elektronisk skjema nederst i artikkelen her.

Søknad i papirutgave med vedlegg ligger på servicekontoret, Rådhuset.