Det søkes om biomasseøkning på 780 tonn til 5460 tonn maksimal tillatt biomasse ved Mowi ASAs anlegg Kalvik i Sørfold kommune.

Det er Nordland fylkeskommune som har myndighet til å gi slike tillatelser i medhold av akvakulturloven.

Før saken kan behandles der, er den sendt Sørfold kommune for kommunal behandling og offentlig ettersyn.

Søknad med vedlegg

Papirutgave av søknaden ligger til offentlig ettersyn på servicekontoret, Rådhuset.

Høringsfrist er satt til 4. juni 2022.

Skjema under her kan brukes til innsending av merknader.