Fjerning av masser vil øke innseilingsdybden

Straumen Båtforening søker om å mudre ca. 1000 m3 over et areal på ca. 1500 m2 ned til 1,5 meter i foreningens havneområde.

Hensikten med søknaden er å fjerne masser som har blitt tilført etter arbeidet med ny vannledning ovenfor E6. Dette har ført til at mange båter kun kan legge til kai på flo sjø. Ved å fjerne masser,  vil man øke innseilingsdybden.

Før Fylkesmannen kan behandle søknaden, skal den ligge til offentlig ettersyn fram til 17. desember.

Naboer og andre som kan bli berørt er varslet direkte.

Saken er også sendt Sørfold kommune til uttalelse, og kommunen stiller seg positiv til søknaden.

På nettsidene til Fylkesmannen i Nordland ligger søknaden med alle vedlegg.

Der finner man også kontaktinformasjon for eventuelle merknader til høringen:

Høring av søknad om mudring og dumping ved Straumen småbåthavn