Sisodalen med kraftlinje

Kraftlinjen på bildet vil bli erstattet med en ny. Vi ser veien som går innover Sisodalen.

Ligger til offentlig ettersyn

NVE ( Norges vassdrags – og energidirektorat) har mottatt søknad fra Siso Energi AS om ny 12 kilometer lang kraftledning fra konsesjonsgitte Veiski kraftverk til Siso transformatorstasjon.

Den nye ledningen vil erstatte den eksisterende ca. 5,5 kilometer lange 22 kV-ledningen som i dag går fra Siso dam til Siso transformatorstasjon.

Før NVE behandler søknaden, har de lagt den ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 20. februar.

Søknad fra Siso Energi

NVEs nettsider der man kan legge inn uttalelse

Ligger i nedbørsfeltet til drikkevannskilde

Som del av denne høringen vil Sørfold kommune komme med sin uttalelse, og saken står på sakskartet til plan- og ressursutvalget 29. januar.

–  Etter kommunens vurdering bør det i konsesjonsbehandlingen tas særlige hensyn til at endel av anlegget ligger innenfor nedbørsfeltet til kommunens største drikkevannskilde og at planleggingen skjer i dialog med reindriftsnæringen.

Dette skriver rådmannen i sin innstilling, og dette utdypes i saksframlegget:

Kan få avrenning av giftige stoffer til drikkevann

–  Av næringsvirksomhet blir reindriften berørt, og spesielt i  anleggsfasen. Planlegging og utførelse av ledningen bør skje i dialog med næringa, slik at deres interesser ivaretas på en god måte.

Endel av omsøkt anlegg ligger innenfor nedslagsfeltet til Straumen vannverk, jfr.. kommuneplanens arealdel av 30.09.2010.

Ved bruk av impregnerte trestolper til linjebyggingen kan en få avrenning av giftige stoffer til drikkevann. Det bør derfor benyttes alternative stolpekonstruksjoner innenfor nedslagsfeltet.

Kommunen ber også om at det under anleggstiden tas tilstrekkelig hensyn til at arbeidet som skal foregå i Sørfold kommune ligger innenfor nevnte nedslagsfelt for Straumen vannverk.

Natur- og friluftsinteresser lite berørt

Omsøkt anlegg ligger i et område som fra før er preget av kraftproduksjon med tilhørende anlegg. Omsøkt tiltak vil bygges i tilknytning til eksisterende anleggsveier og parallelt med dagens trase, slik at natur- og friluftsinteresser synes lite berørt.

Dette skriver rådmannen i sin utredning til plan- og ressursutvalget, som behandler saken 29. januar.