Arva har søkt om konsesjon til å bygge ny 132 kV-luftledning mellom Salten og Valljord transformatorstasjoner, på totalt 10,5 km. Planen omfatter sanering av deler av eksisterende luftledning. I tillegg ønsker de å bygge to 132 kV-luftledninger på om lag 1 km mellom eksisterende mast ved Vommestadheia og Fauske transformatorstasjon.

Arva søker også om å utvide både Valljord og Fauske transformatorstasjoner. Anleggene ligger i Fauske og Sørfold kommuner.

Bakgrunnen for søknaden er for dårlig nettkapasitet i indre Salten og Bodøregionen, både i situasjoner med høyt forbruk og lav produksjon, og i situasjoner med lavt forbruk og høy produksjon.

Saken er på høring, med ordinær høringsfrist 4. mars. Frem til da skal innspill og merknader sendes via NVEs nettsider, der ligger også opptak fra digitalt folkemøte:

Link til saken med alle dokumenter

Sørfold kommune har fått utvidet høringsfrist, og skal behandle saken i plan - og ressursutvalget 10. mars.

Dette innebærer at innspill mellom 4. og 13. mars kan sendes til Sørfold kommune via skjema nederst i artikkelen her, så vil kommunen sende dem videre til NVE sammen med sin egen høringsuttalelse.