Stamfiskanlegg Sørfjorden

Stamfiskanlegget ligger i Sørfjorden, dette bildet er fra 2015 og ikke oppdatert i forhold til utbygging i området.

Ligger til ettersyn en måned

Nordland fylkeskommune har mottatt søknad fra SalmoBreed AS, som gjelder samlokalisering med Salten Stamfisk AS på landlokalitet Sørfjorden i Sørfold kommune.

Det søkes om en produksjon på 200 millioner rognkorn pr. år med et forforbruk på 200 tonn.

Det søkes også om endring av inntaksledningens plassering i forhold til dagens godkjenning.

Søknaden er sendt til Sørfold kommune for uttalelse og offentlig ettersyn.

Den er også sendt til Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet region Nordland.

Etter at uttalelse fra disse instansene foreligger, vil Nordland fylkeskommune fatte enkeltvedtak.

Men først skal søknaden ligge til offentlig ettersyn i en måned fra kunngjøringsdato.

Dokumenter i saken:

Søknad om utslippstillatelse

Anleggsskisse

Arealplankart

Vanninntak

Annen akvakulturvirksomhet

Beredskapsplan

Vannforbruk

Produksjonsopplysninger

Vannkvalitet Sørfjordvatnet

Vassdragskonsesjon

NVE-konsesjon til uttak av vann

Kart med inntak og avløp

Strømrapport

Resipientundersøkelse

Evetuelle merknader til søknaden sendes post@sorfold.kommune.no innen 6. juli 2017.