Det er Fylkesmannen i Nordland som skal avgjøre søknaden med hjemmel i Forurensningsloven, men allmennheten skal gis anledning til å uttale seg før den behandles.

Søknaden gjelder utfylling av 50.000 m3 sprengsteinsmasser over et areal på 4.480 m2 i sjø ved Matstermovika i Mørsvikbotn.

Det søkes også om mulighet for å mellomlagre masser på land.

Det er tatt prøver av sjøbunnen fra 3 stasjoner i tiltaksområdet (0-5 cm). Analyseresultatene viste tilstandsklasse I og II (bakgrunn og god miljøtilstand) for samtlige forbindelser det ble testet for. Sedimentene kan derfor regnes som ikke forurensede.

Det er registrert et nasjonalt viktig gytefelt for torsk i hele Mørsvikbotn inkludert tiltaksområdet.

Sørfold kommune har gitt varig dispensasjon fra kra om detaljregulering i kommuneplanens arealdel, for utfylling i sjø på eiendommen til Nordlaks Smolt AS, gnr. 86/2/1.  Tiltaket er dermed ikke i strid med plan for området.

Søknad om utfylling i sjø, Nordlaks Smolt AS (pdf)

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes som e-post  til fmnopost@fylkesmannen.no

eller med vanlig post til Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø innen 11.november 2020.