Nordland fylkeskommune har delegert mydighet til å avgjøre slike søknader i medhold av akvakulturloven.

Før de behandler saken, skal kommunen som plan- og bygningsmyndighet høres, og søknaden skal ligge til offentlig ettersyn i en måned.

Søknaden gjelder: Utvidet utslippstillatelse og biomasseendring

Omsøkt størrelse: 12 000 000 stk settefisk og utslipp av 2 200 tonn tørrfor.

Lokalitet: Trollbukta ved Straumen.

Søknad med vedlegg er samlet i ett dokument, dette kan du laste ned og lese her:

Sisomar AS, søknad om utvidet biomasse

Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Sørfold kommune innen 3. april, på skjemaet under her eller på e-post til post@sorfold.kommune.no

Søknad i papirutgave ligger til ettersyn på servicekontoret, Rådhuset.