Skolen som arena for fellesskap

Prosjektet «Heilt innafor» handler om å forebygge utenforskap og rus blant våre unge gjennom å bruke skolen som arena for aktivitet og fellesskap.  

–Målet er å skape trygge og sammenhengende rammer for oppvekst gjennom økt samhandling, relasjonsbyggende aktivitet og trygg og konstruktiv kommunikasjon mellom skole, hjem og fritid.

Konkret skal skolen fremmes som en nærmiljøarena for innbyggerne, og prosjektet «Heilt innafor» skal være et nav for en stor, felles innsats for et bedre oppvekstmiljø for vårres unger her i Sørfold forteller Sylvi K. Brandsæther (bildet).

Hun er folkehelsekoordinator, og har skrevet søknaden som gir Sørfold plass i Nordland fylkeskommunes program for folkehelsearbeid – Kilder til livskvalitet.

–Vi har lagt ned betydelig arbeid i å oppfylle kriteriene som Helsedirektoratet har satt for denne ordningen. I tillegg har vi tatt utgangspunkt i hva våre egne ungdommer har svart i Ung-Data-undersøkelsen og øvrig kartlegging av behov, sier Brandsæther.

Ung i Sørfold

Prosjektet er en oppfølging av «Ung i Sørfold 2019», som var en temadag i november i fjor med deltakelse fra ansatte i skoler, barnehager og helsestasjon, frivillig sektor, ungdomsråd og kommuneledelse.

I tillegg deltok Nordland fylkeskommune med rådgivere innen folkehelse.  Med på konferansen var også Korus Nord, som er ansvarlig for Ung-Dataundersøkelsene i kommunene.

–Dette var en fin og nyttig dag med fokus på alle sider ved å være ung i Sørfold.  I løpet av dagen måtte alle legge tre forslag i en skattekiste som var satt fram.

 Tema for forslagene var hva som kan gjøres for å øke trivsel og stolthet blant ungdom, slik at de blir boende eller kommer tilbake etter endt utdanning, sier Sylvi Katrin Brandsæther.

Styrke barn og unges helse og livskvalitet

Satsingen "Program for folkehelsearbeid i kommunene" er et samarbeid mellom Kommunenes Sentralforbund, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Den skal bidra til langsiktig styrking av kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet, og legger særlig vekt på barn og unge, psykisk helse og rusforebygging.

Kommunene inviteres til å se på eget utfordringsbilde, og på bakgrunn av dette utvikle eller sette inn nye tiltak der behovene melder seg.

Hensikten er å utfylle folkehelsearbeidet i kommunene og utvikle ny kunnskap.

Prosjektene i programmet skal følges tett, og kvalitetssikres av forsknings- og kompetansemiljøer innenfor fagfeltet ungdomshelse/folkehelse. 

Fikk applaus i kommunestyret

Sørfolds søknad om deltakelse i dette programmet ble sendt inn 15. januar. 25. februar kom svaret.

Med det ferske tilsagnsbrevet i hånden kunne en lykkelig folkehelsekoordinator dele gladnyheten med kommunestyret da de møttes samme dag, og hun fikk velfortjent applaus.

 Av alle søknader som kom inn i årets søknadsrunde var det kun Sørfold og Brønnøy kommuner som ble tatt inn i programmet.