Fjerde tilskuddsrunde

Sørfold kommune fått tildelt kr. 908 000,- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i en fjerde tilskuddsrunde, rettet mot kommuner som fortsatt er hardt rammet av covid-19 pandemien.  

Ved KMDs tildeling av midlene til kommunene, er kriteriene for fordelingen antall ansatte innen overnatting, reisearrangører, turbiltransport, servering og drosjenæring.

Tidligere i 2021 har KMD fordelt totalt 2,5 milliarder til kompensasjonsordningen, av dette har Sørfold kommune fått tildelt samlet kr. 500 000,-. Søknadsrunden for disse midlene er gjennomført og alle midlene er bevilget og utbetalt.

Med dette annonseres en ny søknadsrunde knyttet til kommunal kompensasjonsordning covid19 for Sørfold kommune på kr. 908 000,-. 

Virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak som følge av covid-19.

Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Kommunene skal bruke midlene på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.

Støtte gis til kommersielle virksomheter/bedrifter i Sørfold kommune.

Støtten tildeles fortrinnsvis bedrifter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, drosjebiltransport, turbiltransport, overnatting, reisearrangører og andre virksomheter som har tilknytning til reiseliv og opplevelsesnæringer, og som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Virksomheter som har søkt tidligere på kompensasjonsordningen, men ikke fått støtte eller fått begrenset støtte, kan også søke i denne søknadsrunden.

Tildelingskriterier

Kommunene skal bruke midlene å støtte lokale virksomheter som er hardt rammet av covid-19-pandemien. Kostnader som kan danne grunnlag for støtte: 

 • Tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen
 • Økte kostnader som følge av tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.
 • Tap av varer pga. covid-19-pandemien (destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans)

Tilskuddsordningen skal ikke kompensere investeringer, kapitalforøkelse, skatt, merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på fordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien)

Eksempler på kostnader som kan kompenseres (listen er ikke utfyllende):

 • Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner
 • Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning
 • Merkostnader som følge av smitteverntiltak
 • Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato eller annen ukurans
 • Tilskudd for omsetningssvikt kan som alternativ til kostnadsøkning, kompenseres.  

Statsstøtteregelverket

Kommunenes støtte til virksomheter må være i samsvar med regelverket for offentlig støtte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har notifisert en nasjonal paraplyordning (godkjent av ESA 16. april 2021) for bruk av den kommunale kompensasjonsordningen.

Tildeling av tilskudd følger regelverket Notifisert ordning under Covid-19-rammeverket.

KMD har laget et søknadsskjema for den notifiserte ordningen, som sikrer at tildelinger skjer i henhold til Covid- 19 rammeverket for tildeling av offentlig støtte.

Slik søker du

Man kan kun sende inn søknad via regionalforvaltning:

Søknadsskjema Sørfold kommune 

I søknadsskjemaet inngår i hovedsak disse elementene:

 • Kontaktopplysninger, inkludert foretakets navn og organisasjonsnummer
 • Info om økonomi
  • Beskrivelse av ekstrakostnader/tap av inntekter
  • Søknadsbeløp
 • Nødvendige vedlegg

Krav til vedlegg/dokumentasjon til søknad

 • Regnskap 2019 og 2020
 • Regnskapstall 2021 minimum til og med 2. kvartal
 • Dokumenterte merkostnader/tap i 2020 og 2021
 • Egen beskrivelse av bakgrunn for søknad
 • Mottatt støtte gjennom kommunal kompensasjonsordning Covid 19 til lokale virksomheter
 • Mottatt støtte gjennom statlig kompensasjonsordning Covid 19
 • Søknader uten nevnte vedlegg/dokumentasjon vil ikke bli behandlet. Kommunen kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden.

Søknadsfrist: 19. november 2021.

Behandling av søknader

Alle søknader vil bli behandlet samlet etter søknadsfristens utløp. Tildelinger og utbetaling av tilskudd vil gjennomføres før 31.12. 2021.

Hvis det samlede støttebeløpet overstiger den tildelte rammen på kr. 908 000,-, vil støtten reduseres prosentvis likt for alle støtteberettigede.

Sørfold kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis søknaden i utgangspunktet vil være offentlig etter offentlighetsloven.

For informasjon eller spørsmål kontakt:

Sørfold kommune v/ Gerd Bente Jakobsen

Tlf. 905 06 096, e-post. gbj@sorfold.kommune.no