Fremkommelighet kan bli redusert

Flere jord- sørpe og flomskred er forventet. Noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt. Fremkommelighet på veg og jernbane kan bli redusert.

Det ventes opp mot 100 mm nedbør fra natt til lørdag, som regn under ca. 1000 moh. Relativt høye temperaturer og mye vind fører til stor snøsmelting.

Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Flomfare

Vannføringen ventes å øke i små og middels store bekker og elver i løpet av lørdag på grunn av mye nedbør og snøsmelting.

Dette kan føre til lokale oversvømmelser fordi det er mye is i vassdragene og redusert infiltrasjonskapasitet i bakken pga. tele.

Økt vannføring kan også føre til isgang med påfølgende fare for lokale oversvømmelser. Dette kan føre til omfattende oversvømmelser, erosjonsskader og flomskader på utsatte steder.

Les mer på

Varsom