Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
07. august kl. 08:10

Informasjon om korona

Oppdaterte smittevernråd for reise og innreisekarantene ved ankomst Norge, se koronaveileder og annen nyttig informasjon fra sentrale myndigheter.

Les mer clear

Tannhelsetjeneste

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten og tilbyr gratis behandling til prioriterte grupper. I tillegg får 19- og 20-åringer tilbud om behandling til 25 % av offentlige takster.

Målgruppe

Den offentlige tannhelsetjenesten skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til disse prioriterte gruppene:

  • Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år
  • Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon
  • Eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
  • Flyktninger og asylsøkere på statlige mottak
  • Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret 
  • Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere

I tillegg har rusmiddelavhengige/-misbrukere under kommunal rusomsorg rett til gratis tannbehandling.

Pris for tjenesten

For de tre første gruppene er tjenesten gratis. Kommunen kan gi støtte til tannbehandling (etter pasient- og brukerrettighetsloven) for de som ikke kan sørge for sitt livsopphold. Nav Trygd har egne regler om støtte til tannbehandling ved sykdom.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter

Relevant paragraf i folketrygdloven er § 5-6 Tannlegehjelp og § 1-3 i pasient- og brukerrettighetsloven.

Lover

Folketrygdloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven
Tannhelsetjenesteloven

Forskrifter

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til tannbehandling

Forskrift om vederlag for tannhelsetjenester

___
Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Faller du inn under en av de prioriterte gruppene, trenger du ikke søke om tjenesten. Fylkeskommunen skal være oppsøkende. Gi melding hvis du eller barna dine ikke blir fulgt opp.

Ta kontakt med kommunen for støtte til tannbehandling etter pasient- og brukerrettighetsloven. Ta kontakt med Nav Trygd for støtte til tannbehandling i forbindelse med sykdom.

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til det organet som fylkeskommunen bestemmer. Går avgjørelsen deg imot eller avvises klagen, kan du klage til Fylkesmannen.

Andre opplysninger
Oppdatert:
2017-12-14 12:30