Nordsia oppvekstsenter på tur til Kautulus

Det beste i livet er gratis, synger Vazelina Bilophøggers. Som her, på Kautulus i Gjerdalen i vakkert høstvær. Foto: Nordsia oppvekstsenter.

Naturen er vår flotteste arena for fysisk aktivitet – men vi trenger også anlegg for idrett og aktivitet. Og vi trenger planer.

Bygging av nye anlegg og renovering av gamle

Planen vil være et viktig politisk og administrativt styringsdokument for utbygging og utvikling av anlegg i perioden.

Den vil være bestemmende for hvilke eksisterende anlegg som skal renoveres, hvilke nye anlegg som skal bygges og hvor i kommunen dette skal gjennomføres.

Anleggstiltak som er vedtatt i en slik plan vil under visse forutsetninger kunne få tilskudd fra den statlige spillemiddelordningen, i noen tilfeller 50 % tilskudd av totalkostnadene.

For å få en god plan, er Sørfold kommune avhengig av forslag fra lag og foreninger, idrettsråd, grendelag, skoler og barnehager og andre brukergrupper: Hvilke behov finnes rundt om i kommunen?

Alle som har gode forslag inviteres nå til å melde disse inn til kommunen innen 9. november 2017.

Forslag kan sendes  til post@sorfold.kommune.no

De kan også sendes med vanlig post til Sørfold kommune, kulturkontoret, 8226 Straumen.

Anlegg skal skape aktivitet

Alle innbyggerne i Sørfold skal gis et tilbud om fysisk aktivitet ut fra egne forutsetninger og behov.

Dette er Sørfold kommunes vedtatte visjon.

Hensikten med nye anlegg og renovering av gamle anlegg er at disse skal skape aktivitet, og helst for så mange som mulig. Både nasjonalt og regionalt gjennom Nordland fylke er det uttalt et spesielt ansvar for følgende målgrupper:

  • Barn i alderen 6-12 år
  • Ungdom i alderen 13 – 19 år
  • Personer med nedsatt funksjonsevne
  • Inaktive  

Egen arbeidsgruppe er opprettet

For å sikre medvirkning er det opprettet ei lokal arbeidsgruppe bestående av representanter fra Sørfold idrettsråd, Sørfold ungdomsråd, helsesøster, Sørfold seniorråd og en representant fra kulturkontoret.

Denne arbeidsgruppa vil samle de innkomne forslagene og sette opp ei prioriteringsliste, hvor forslag til anleggstiltak vil bli lagt fram for formannskapet og deretter for kommunestyret for endelig vedtak.

Spørsmål? Ta kontakt med Steinar Strand, tlf. 75 68 53 34/476 34 955 eller e-post steinar.strand@sorfold.kommune.no