Illustrasjonsfoto fra Sørfold kommunes ferieklubb

 

Kulturkontorets ferieklubb er gratis for alle barn, og fikk støtte gjennom denne ordningen i 2014.

Et inkluderende virkemiddel

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

Det er et mål at tiltakene i tillegg til å oppfylle formålet også bidrar til et mer inkluderende fritidsmiljø.

Oppsøkende arbeid mot familier

Fra 2016 skal kommuner som får midler gjennom tilskuddsordningen sørge for at de har en knutepunktsfunksjon.

Denne funksjonen skal prioritere oppsøkende arbeid mot familier som ellers er vanskelige å nå.

Den skal videre sørge for at kommunene har god oversikt over alle relevante tiltak, både i kommunal og frivillig regi. På den måten etableres et bindeledd mellom de familiene som behøver hjelp og tiltakene som finnes i kommunene.

Både kommuner og frivillige organisasjoner kan søke

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

NB! Frivillige organisasjoner som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan søke direkte til Bufdir, altså ikke via den kommunen de holder til i.

Søknader sendes av organisasjonens sentralledd, og tiltaket må omfatte deltakere fra minimum 3 kommuner.

Søknadene vil bli vurdert og prioritert av de respektive kommunene, men dette vil skje etter at de er sendt til Bufdir.

Søknadsfrist: 20. november.

Man søker elektronisk. Alle, både kommuner, private aktører og frivillige organisasjoner skal benytte Bufdirs søknadsskjema på altinn.

Mer om dette, med veiledning og link til søknadsskjema:

Tilskuddsmidler 2016 mot barnefattigdom