Fra ferielubben 2014

For første gang var kulturkontorets ferieklubb i år gratis for deltakerne. Dette var en bevisst satsing for å unngå at foreldrenes økomomi skulle hindre de unge i å delta. 

Her fra det populære skatekurset som var en del av ferieklubben.

Et inkludernede virkemiddel

Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie – og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Både offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke.

NB! Frivillige organisasjoner som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan søke direkte til Bufdir, altså ikke via den kommunen de holder til i.

Søknader sendes av organisasjonens sentralledd, og tiltaket må omfatte deltakere fra minimum 3 kommuner.

Søknadene vil bli vurdert og prioritert av de respektive kommunene, men dette vil skje etter at de er sendt til Bufdir.

Fra 2015 søker man elektronisk. Alle, både kommuner, private aktører og frivillige organisasjoner skal benytte Bufdirs søknadsskjema på altinn.

Mer om dette, med veiledning og link til søknadsskjema:

Tilskuddsmidler 2015 mot barnefattigdom