Mye nedbør i skogen gir vanskelige driftsforhold

Store nedbørsmengder kan gi vanskelige driftsforhold i skogen, og dette øker behovet for skogsveger.

 Tåler ikke tømmertransport

I Nordland er store deler av skogsvegnettet bygget på 1970 og 1980-tallet, og er i en slik forfatning at de ikke tåler tømmertransport selv med normale nedbørsmengder.

 Dessuten finnes det for lite veger til å kunne betjene ressursene på en optimal måte.

 Det er derfor satt av tilskuddsmidler for å stimulere til bygging av skogsveger, og både fylkesmannen og kommunen oppfordrer skogeiere til å benytte disse mulighetene.

 Skal utløse verdiskaping

 Tilskudd til skogsveger skal primært styres til de anleggene som utløser størst mulig verdiskaping. Bilveger, samt tunge traktorveger som skal fungere som atkomstveger, vil bli prioritert.

 En skogsveg som inngår i en hovedplan for skogsveger vil bli prioritert høyere enn en enkeltstående veg.

 Søknader må inneholde:

 Byggeplan

For bilveier skal det lages en byggeplan som blant annet skal vise veiens beliggenhet på kart, lengdeprofil etc.

 For å få tilskud til traktorvei vil det ikke stilles krav om en omfattende byggeplan, men veilinja skal være oppgått og merket i terrenget.

 Forpliktelser

Forpliktelser i forbindelse med tilskudd: Tilsksudd gis på betingelse av at det avvikles et bestemt kvantum innen 10 år etter at veien er ferdigstilt.

 Nedre grense for kostnadsoverslag som kan utløse tilskudd er 25.000 kroner.

 Nærmere opplysninger om tilskuddsordningen og utfylling av skjema kan fås ved henvendelse til næringssjef Gerd-Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 00/905 06 096 eller gbj@sorfold.kommune.no.

 Søknadsskjema (pdf)

 Kommunen samler og gjennomgår

Kommunen vil kvalitetssikre og prioritere søknadene før de sendes videre til Fylkesmannen for avgjørelse.