Bildet: Kjelvikspillet er et eksempel på kunst og kultur som tar det utvalgte kulturlandskapet i bruk.

Tilskudd til tiltak i utvalgt kulturlandskap (UKL) Engan-Ørnes og Kjelvik

Over tilskuddsmidlene for UKL Engan-Ørnes og Kjelvik i 2019 kan enkeltpersoner, landbruksforetak, lag, foreninger og andre søke om tilskudd til:

 • Sikring eller restaurering av verdifulle bygninger
 • Forsterket tilsyn i beiteområdet
 • Fjerning av kjempespringfrø
 • Etablering av ny næringsvirksomhet basert på kulturlandskapet
 • Kunst- og kulturuttrykk som tar i bruk kulturlandskapet
 • UKL jubileumsarrangement 2009-2019 og andre åpne arrangement med fokus på kulturlandskapet
 • Kurs, fagdager og lignende
 • Andre tiltak i samsvar med forskriften

Alle tiltak skal gjennomføres i eller i tilknytning til det utvalgte kulturlandskapet Engan-Ørnes og Kjelvik.

Søknad skjer på eget skjema:

Søknadsskjema, tiltak i utvalgt kulturlandskap 

PDF document
ODT document

Søknad sendes innen 10.06.2019 til: Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 Bodø, eller som e-post til fmnopost@fylkesmannen.no

De ulike kategoriene som det kan søkes om tilskudd til er nærmere omtalt i søknadsskjemaet.

For mer informasjon, kontakt:

 • Sørfold kommune v/ Sissel Johansen, tlf. 75 68 53 65,

e-post: sissel.johansen@sorfold.kommune.no

 • Sørfold kommune v/ Gerd Bente Jakobsen, tlf. 75 68 50 13,

e-post: gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no

 • Fylkesmannen i Nordland v/ Arne Farup, tlf. 75 54 78 44,

e-post: fmnoafa@fylkesmannen.no