Tilskuddsordningen har en ramme på 850.000 kroner for 2021

Fra 2020 har Sørfold kommune hatt ansvaret for forvaltningen av UKL-ordningen for Engan-Ørnes og Kjelvik. I 2021 har kommunen fått tildelt ei ramme på kr 850 000 til tiltak i UKL-området.

I denne artikkelen har vi samlet informasjon om årets søknadsomgang, hvem som kan søke, hva man kan få tilskudd til og hvordan man søker.

Hensikten med tilskuddsordningen er å bidra til å sikre verdier knyttet til landskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, herunder sikre langsiktig skjøtsel og drift.

Til grunn for forvaltningen av tilskuddsordningen ligger Forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap, samt skjøtsels- og forvaltningsplaner for UKL-området.

Hva kan man få tilskudd til?

 • Investerings-/engangstiltak: Dette er tidsavgrensede tiltak som f.eks. istandsetting av bygninger og andre kulturminner, restaurering og skjøtsel av gjengrodd areal, oppsetting av gjerder, formidling, tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv og lignende. Utarbeiding av skjøtselsplaner, gjennomføring av kurs og slåttedager, planlegging av tiltak og lignende anses også som tidsavgrensede tiltak.
 • Drift/årlig tiltak: Dette er samme type tiltak som skjer hvert år som f.eks. beite, slått eller annen årlig skjøtsel av areal mm. Drivere av aktive gårdsbruk i UKL-området søker om tilskudd til drift/årlig tiltak som et grunntilskudd.

Hvem kan søke?

 • Grunneiere, enkeltpersoner og drivere innenfor UKL-området
 • Organisasjoner, lag og foreninger
 • Kommunen og andre som bidrar til å nå målene i forvaltnings- og skjøtselsplanene

Søknadsskjema:

Søknadene sendes inn digitalt med innlogging via Altinn:

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Søknadsfrist for investerings-/engangstiltak: 31.08.2021

Søknadsfrist for drift/årlig tiltak: 30.06.2021

Hva skal søknaden inneholde?

Før du starter å fylle ut den elektroniske søknaden er det lurt å ha en del opplysninger og dokumenter tilgjengelig. Følgende opplysninger etterspørres i søknadsskjemaet:

 • Hvem søker?
 • I hvilket utvalgt kulturlandskap skal tiltaket gjennomføres?
 • Hvor skal tiltaket gjennomføres?
 • Er dette et enkelttiltak eller fellestiltak?
 • Søker du tilskudd til investerings-/engangstiltak eller tilskudd til drift/årlig tiltak?
 • Hva har du tenkt å gjøre?
 • Beskriv området og tilstanden bygningen/arealet eller hvor tiltaket skal gjennomføres.
 • Beskriv omfang av og formålet med tiltaket.
 • Hvordan skal tiltaket gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.)?
 • Hvem skal utføre tiltaket?
 • Begrunn hvordan dette tiltaket er i tråd med formålet med ordningen
 • Beskriv nåværende bruk og hva du har tenkt å bruke bygningen/arealet/ objektet til etter at tiltaket er fullført
 • Fremdriftsplan for tiltaket
 • Kostnadsoverslag og budsjett. Ved omfattende tiltak/prosjekt skal det legges ved kostnadsoverslag fra entreprenør.
 • Vedlegg til søknad:
 • Bilder av arealet eller objektet før tiltaket settes i gang
 • Kart med inntegnet tiltak
 • Skriftlig tillatelse for gjennomføring av tiltaket fra eier og eventuelle rettighetshavere, dersom det er en annen enn søker.
 • For investerings-/engangstiltak skal obligatorisk skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet også vedlegges
 • For søknad om grunntilskudd skal skjema utgitt av kommunen vedlegges

Arbeidsfrist:

Frist for gjennomføring av tiltaket er 3 år, med mindre kommunen setter en kortere frist ved innvilgelsen av søknaden. Kommunen kan etter søknad forlenge fristen, men ikke ut over 5 år fra tilskuddet ble innvilget.

Svar på søknad:

Du vil få svar på din søknad via Altinn eller Digipost etter utløpet av søknadsfristen. Hvis du får innvilget tilskudd vil det stå i vedtaksbrevet hvilke krav som må oppfylles for å få utbetalt tilskuddet.

For mer informasjon om ordningen:

Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket

 • Kontaktpersoner Sørfold kommune:                                                                                                                           
 • Landbrukskonsulent Ida-Mari Hepsø Bye, telefon 468 76 553,  ida.mari.bye@sorfold.kommune.no                              
 • Næringssjef Gerd Bente Jakobsen, telefon 905 06 096,
  gerd-bente.jakobsen@sorfold.kommune.no