I budsjett 2020 skal det settes av ressurser til  gjennomgang av stillinger på Rådhuset med tanke på mulig reduksjon.  

Kommunens drift må tilpasset redusert inntektsramme

Bestillingen til rådmannen om reduksjon med 10 årsverk og 2 millioner kroner i kjøpsposter var en del av opprinnelig budsjettbehandling 2019.

Underveis i prosessen ble det klart at for å oppnå målet om 5,7 millioner kroner i nedtrekk måtte man redusere med mer enn 10 årsverk.  Dette fordi man ikke får full effekt av tiltakene før neste år.

Var det ikke fristende for rådmannen å bruke av kommunens reserver på fond?

–Nei, vi må tilpasse driften til reduserte inntekter. Bruker vi fondsreserver nå, skyver vi bare problemene foran oss, vi løser dem ikke på permanent basis, forklarer rådmann Stig Arne Holtedahl.

–Da formannskapet behandlet denne saken, etterlyste Høyre større fokus på nedtrekk i administrasjon og ledelse. Hva er din kommentar til dette?

–Vi har allerede tatt bort 1,4 årsverk i stab hos kommunalsjef drift, som helt eller delvis kan regnes inn som kutt i stab administrativ ledelse.

Utover dette iverksetter vi nå videre gjennomgang hvor vi ser på ytterligere rasjonaliseringsmuligheter innenfor sistnevnte område. 

Ingen alternative kuttforslag fremmet

Under behandlingen av saken om nedtrekk i budsjettet 8. april, fremmet Senterpartiet et forslag om å behandle distriktsmusikerordningen som egen sak før sommeren. Dette ble nedstemt med 13 mot 7 stemmer.

Dermed ble rådmannens forslag vedtatt i sin helhet.

Her er nedtrekkene som ble vedtatt i kommunestyret 8. april:  

 • Bemanning ved Nordsia oppvekstsenter reduseres med 0,4 årsverk.
 • Det tas ikke inn vikar for lærere ved Røsvik skole som tar videreutdanning 2. halvår 2019
 • Bemanning ved Straumen skole reduseres med 3 årsverk. Dette fordeles med 0,5 årsverk ved voksenopplæringen, 1,5 årsverk pedagog skole og 1 årsverk fagarbeider/assistent.
 • Bemanning ved Løkta barnehage reduseres med 1 årsverk som en tilpasning til 14 plasser i barnehagen
 • Bemanning omsorg institusjon og hjemmetjeneste reduseres med 3 årsverk. Dette fordeles med 1 årsverk ved hjemmetjeneste nord, 1,5 årsverk ved Sørfold sykehjem og 0,5 årsverk ved Sørfold eldresenter
 • 1,4 årsverk i stab tilknyttet kommunalsjef drift legges ned.  Dette innebærer at noen oppgaver vil bli fordelt andre steder i organisasjonen
 • Renhold reduseres med 0,5 årsverk. Dette søkes løst ved strukturelle endringer
 • Stilling som driftsoperatør vei, vann og avløp som har stått ledig siden 2018 legges ned.
 • Distriktsmusikerordningen med til sammen 1 årsverk legges ned fra 1. januar 2020.
 • 0,2 årsverk i kulturskolen legges ned fra 1. august 2019
 • Budsjettet til Sørfold sokn (kirken) reduseres med 175.000 kroner
 • Kjøpsposter reduseres med til sammen 2 millioner kroner
 • Vikarutgifter reduseres med 110.000 kroner