A
Adressetildeling
Allemannsretten
Arealoverføring
Askespredning
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning - besøkshjem - barn og unge
Avlastning - eldre og pleietrengende
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barselgrupper
Besøkshjem - Å være besøkshjem
Bolig - oppføring av ny bolig
Boligtilskudd til etablering
Boligtilskudd til utbedring og tilpasning
Bompenger - privat vei
Boplikt ved kjøp av eiendom
Borgerlig vielse
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Bruksendring
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering og reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Ergoterapi
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse elg
Film og video - konsesjon for framvisning
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem/Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fredete bygninger og anlegg - tilskudd
Fri rettshjelp
Frisklivssentral
Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet - godkjenning og melding
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fyrverkeri - søknad om avfyring
Fysioterapi

G
Gravferd
Gravplass
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne

H
Helsefremmende hjemmebesøk
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjelpetiltak fra barneverntjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning

I
Incestsenter
Individuell plan - koordinering av helse- og sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal garanti for lån
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram
Kystkultur - tilskudd

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matombringing
Matrikkel - retting
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Melding til barnevernstjenesten
Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket
Midlertidig botilbud
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøinformasjon
Miljøplager eller -risiko - Meld ifra
Mobbing - mottiltak
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nabovarsel - byggesak
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd (NMSK)

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring for elever med hørselshemming
Opplæring for elever som bruker alternativ kommunikasjon (ASK)
Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer
Opplæring i hjemmet ved langvarig sykdom
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
Pleie i livets sluttfase
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester

R
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Retten til tolk i helsetjenesten
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Salgsbevilling for alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Samvær med barn under offentlig omsorg
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende - for en enkelt anledning
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring og vurdering med karakter
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler til idrettsanlegg
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Støtte til pårørende
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold
Søknad om bruksendring på bolig

T
Tannhelsetjeneste
Tekniske hjelpemidler - utlån
Tilskudd til drenering - søknad
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Vaksine
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning
Økonomisk sosialhjelp