Sørfold kommunestyre har i møte 16. juni 2021 vedtatt detaljreguleringsplan for Valljord industriområde, slik det er vist på plankart med plan-ID 1845_2019001, datert 10.12.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 19.05.2021 og planbeskrivelse datert 28.04.2020.

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, 1. ledd.

Hensikten med planen er å forenkle byggesaksbehandlingen, samt gjøre det mer forutsigbart for omgivelsene hva som er tillatt på området.

De delene av gjeldende reguleringsplaner som ligger innenfor planområdets avgrensning vedtas opphevet:

  • Trollbukta industriområde, planID 1985002.
  • Sisoflor veksthusområde, planID 1993003, oppheves i sin helhet.

Vedtatt plan består av:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedtak i kommunestyret

Vedtaket kan påklages innen 17.07.2021. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Sørfold kommune ved enhet teknisk/næring, Strandveien 2, 8226 Straumen eller post@sorfold.kommune.no merket med saksnummer 2021/539.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt overfor Sørfold kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Endring i reguleringsplan for Åkerveien 4, Straumen

I møte 16. juni 2021 har kommunestyret også vedtatt endring av reguleringsplan for Åkerveien 4 (PlanID 2018005) med planbestemmelser datert 28.05.21 og reguleringsplankart datert 03.05.21.

Åkerveien 4

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Bakgrunnen for endring av planen er at tiltakshaverne ønsker større og færre tomter enn det som er regulert.

Vedtatt plan består av:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Vedtak i kommunestyret

Vedtaket kan påklages innen 17.07.2021. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren i Nordland, men sendes via Sørfold kommune ved enhet teknisk/næring, Strandveien 2, 8226 Straumen eller post@sorfold.kommune.no merket med saksnummer 2021/539.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må være skriftlig fremsatt overfor Sørfold kommune innen tre år fra kunngjøring om vedtak.

Dokumentene i papirutgave for begge reguleringplaner er tilgjengelig for gjennomlesning på servicekontoret, Rådhuset.