Slike verv er en borgerplikt

Tjenestetiden for lagrettsmedlemmer og meddommere som ble valgt i 2016 utløper 31. desember 2020.

Innen 1. juli 2020 skal kommunestyret foreta valg av nye medlemmer til disse vervene, og vi ber nå om forslag på personer fra Sørfold.

Vervene er en borgerplikt, og personene som velges skal være representative for kommunens befolkning, i forhold til aldersfordeling, etnisitet og kultur.

Mellom 21 og 70 år

Når det gjelder krav som stilles til de som skal velges, vises det til domstollovens paragraf 70, 71, og 72, dette gjelder blant annet vandel og hvorvidt man innehar stillinger som ikke er forenlig med slike verv.  Alder må være mellom 21 og 70 år.

Les mer om dette i:

Domstollovens bestemmelser (link).

Lagmannsretten understreker at representantene må ha tilstrekkelig med norskkunnskaper, og for øvrig er personlig egnet til oppgaven.

Hva vil det si å være meddommer? (film)

Meld din interesse innen 9. april

Med dette oppfordres alle til å komme med forslag til kandidater, seg selv eller andre.

Forslag fremmes  ved å fylle ut og sende inn det elektroniske skjemaet under her, der vi ber om kontaktinformasjon og stilling.

Frist for å melde sin interesse/foreslå kandidater: 9. april 2020.