Fra Straumen sentrum til småbthavna

Formannskapet vedtok 10.03.2023 i sak PS 20/23 å legge planforslag for Detaljreguleringsplan gang- og sykkelvei langs Straumvasselva – planID 1845 2022001 ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å opprette en trygg rute mellom Søster Brits veg og Straumen småbåthavn for fotgjengere og syklende.

Planforslaget er vist på plankart datert 17.01.2023, med tilhørende planbestemmelser datert 24.11.2022 og planbeskrivelse datert 21.11.2022

Kulvert under ny bru E6

Statens vegvesen har etter innspill fra Sørfold kommune laget en undergang for gående og syklende som ledd i arbeidet med den nye brua på E6. Denne kulverten er en del av gang – og sykkelveien.

Dermed kan man komme til Straumen småbåthavn uten å krysse E6.

Dokumenter i saken:

Første behandling detaljregulering

Igangsetting reguleringsplan

Planbeskrivelse

Planbestemmelse

Plankart

Saksprotokoll i formannskapet 10. mars

Samlet innspill

Reguleringsplanen og tilhørende dokumenter ligger i papirutgave på servicekontoret, Rådhuset.

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 1. mai 2023

Merknader må være skriftlig og kan enten sendes via skjemaet under her, eller

  • Som e-post til post@sorfold.kommune.no
  • Med vanlig post til Sørfold kommune, Teknisk/næring, Strandveien 2, 8226 Straumen

og merkes med «Detaljregulering av gang og sykkelvei langs Straumvasselva»