F.v. Elisabeth Laksosnes, Sissel L. Olsen, Rita Berg og Lisbeth Bernhardsen

Rådmann Ørjan Higraff, her representert v/ kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen lengst til høyre, har nedsatt en arbeidsgruppe som utreder bosetting av flyktninger i Sørfold.

F.v. Elisabeth Laksosnes (NAV-leder), helsesøster Sissel L. Olsen og avdelingsingeniør bygg Rita Berg.

Med i gruppa er også helsesjef Jarand Gjestland og fagleder oppvekst Rita Rønnebu, som ikke var til stede da bildet ble tatt.

Statsråden ber om svar fra kommunene

Formannskapet diskuterte denne saken 19. mai, der det var enighet om at saken måtte utredes nærmere.

– Vi må være positiv til å se på hvilke muligheter vi har til å ta imot flyktninger (familier) til Sørfold kommune, heter det i en enstemmig uttalelse fra formannskapet.

Bakgrunnen er et brev fra Barne -, likestillings – og inkluderingsdepartementet til alle landets ordførere, der statsråd Solveig Horne blant annet skriver:

–  Verden opplever nå en flyktningekatastrofe som vi ikke har sett siden 2. verdenskrig, og nabolandene til Syria har store problemer med å klare den dramatiske befolkningsøkningen.

I brevet ber statsråden om svar fra kommunene:

–  På denne bakgrunn ber jeg om tilbakemelding på hvor mange flyktninger din kommune eventuelt kan bosette i løpet av 2015 og 2016.

Positiv til å se på mulighetene

Rådmann Ørjan Higraff har svart på brevet, der han forklarer at kommunen er positiv til å se på mulighetene, men at saken må utredes nærmere før endelig tilbakemelding kan gis.

Det er denne utredningen som nå er startet opp.

Elisabeth Laksosnes leder arbeidsgruppa som skal kartlegge tjenester og kompetanse som må være på plass for at Sørfold kan ta i mot flyktninger.

Hun forteller at gruppa har hatt sitt første møte, og at medlemmene vil bidra med opplysninger innenfor sitt arbeidsområde til utredningen som skal presenteres for rådmannen og politikerne.

Introduksjonsprogram

–  Gjennom vedtak om bosetting, forplikter kommunen seg blant annet til å gi tilbud om introduksjonsprogram i henhold til introduksjonsloven, opplyser Elisabeth Laksosnes.

Tilgang på boliger er en forutsening

–  Forutsetningen for bosetting av flyktninger er tilgjengelige boliger. Dette kan være både eksisterende og nye boliger. Vi vil skissere ulike strategier for å framskaffe boliger, sier hun.

Andre tjenesteområder som vil bli berørt, er skole, barnehage, helsetjeneste og NAV.

–  Vi må heller ikke glemme fritidstilbudet. Det er viktig å integrere flyktninger i det sosiale og kulturelle livet som utfolder seg i lokalsamfunnet, og her vil kulturavdelingen og frivillige organisasjoner være samarbeidspartnere, sier Elisabeth Laksosnes.

Har søkt om tilskudd til kommunepsykolog

Som et ledd i å styrke det psykiske helsearbeidet i kommunen, er det søkt om tilskudd til kommunepsykolog.

 Laksosnes understreker at dette er med tanke på det helhetlige forebyggende helsearbeidet i kommunen, og ikke særskilt knyttet opp mot flyktningers behov, men samtidig er problemstillinger knyttet til flyktningers situasjon nevnt i søknaden:

–  Kommunen vurderer nå å bosette flyktninger. Mange flyktninger kommer fra konfliktområder med krigshandlinger og har opplevelser som kan føre til psykiske vansker, heter det blant annet i søknaden som er sendt til Helsedirektoratet.