Skilt med kommunevåpen

Vil dette skiltet fortsatt stå ved kommunegrensa om noen år?

Målet er mer robuste kommuner

Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet, og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet.

I dag er det 428 kommuner i Norge. Halvparten av landets kommuner har mindre enn 5 000 innbyggere, mens kun 12 kommuner har mer enn 50 000 innbyggere.

I mange av disse er befolkningsveksten negativ eller svært svak. Regjeringen mener at skal en få til bærekraftige størrelser på kommunene, innebærer dette større kommuner.

Landsomfattende prosess

Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen, i samarbeid med Kommunenes Sentralforbund, bidrar til gjennomføring av de regionale prosessene.

Tematime i kommunestyret

12. februar sto kommunereformen på kommunestyrets sakskart. Temaet ble innledet ved at Erik Antonsen fra konsulentfirmaet BDO orienterte og svarte på spørsmål omkring utredningsprosessen som er under oppstart.

Deretter ble selve saken behandlet.

I sin saksforberedelse hadde rådmannen lagt opp til at kommunestyret skulle ta stilling til hvilke alternativer for kommunestruktur som skal utredes. Men politikerne overlater dette til et utvalg som ble nedsatt, og som består av:

  • Ordfører
  • Varaordfører
  • Gruppeledere i kommunestyret
  • Representanter fra ungdomsrådet

 Alle som tok ordet var enige om at alternativet med Sørfold som egen kommune skal utredes, men øvrige alternativer er ikke klare foreløpig.

Det ble bestemt at Sørfold skal følge løp 2 i prosessen. Dette betyr i korthet at det fattes vedtak i kommunestyret våren 2016, og at eventuell kommunesammenslåing iverksettes senest 1. januar 2020.

Samtaler med andre kommuner

Det ble også besluttet at ordfører, varaordfører og opposisjonsleder sammen med rådmannen skal gjennomføre formelle samtaler med aktuelle samarbeidskommuner i denne prosessen.

Rådgivende folkeavstemning

Kommunestyret er opptatt av at innbyggerne skal inkluderes i utredningsprosessen omkring ny kommunestruktur.

Det skal gjennomføres en egen rådgivende folkeavstemning, og næringsliv, lag/foreninger m.fl. skal involveres på ulike måter. Dette kan være gjennom åpne temamøter og annet.

I dette arbeidet er man spesielt opptatt av å engasjere de unge.

Departementet har avsatt midler til informasjon og høring av innbyggerne, der hver kommune kan få inntil 100.000 kroner. Sørfold kommune vil søke om å få slike midler.

Kommunikasjonsstrategi

Det skal utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi for prosessen i kommunen. Vi kommer tilbake til det konkrete opplegget og tidsplan for dette.

Konsekvenser for ansatte må utredes

Et viktig punkt som trenger avklaring er forholdet til kommunens ansatte. Hvilke konsekvenser vil det få for dem hvis Sørfold blir del av en større kommune?

Tematime om kommunestruktur

Eksternt konsulentfirma BDO er engasjert til å gjøre utredningsarbeidet for samtlige kommuner i Salten. Her holder Erik Antonsen innledning for kommunestyret.