Bildet: I dag er det to sykehjem i Sørfold kommune, dette er Sørfold sykehjem i Røsvik. I planen foreslås det at institusjonsomsorgen slås sammen.

Kommunestyret vedtok 8. oktober å sende utkast til kommunedelplan helse og omsorg på høring. I tillegg til åpen høring er brev og tilhørende dokumenter sendt til politiske partier, grendelag og organisasjoner. Eldrerådet og Råd for peroner med funksjonsnedsettelse er også høringsinstanser.

Styringsgruppe for planarbeidet er:

  • Unni Storhaug (leder), representant for kommunestyret
  • Kommunedirektør Stig Arne Holtedahl
  • Katrin Elvebakk, hovedtillitsvalgt i Fagforbundet
  • Roy Larsen hovedtillitsvalgt for sykepleierforbundet
  • Marthe Wold, representant for kommunestyret
  • Tor Ankjell, representant for eldrerådet

Planprosessen har også en arbeidsgruppe, bredt sammensatt av ledere, tillitsvalgte og ansatte med spesiell fagkompetanse.

Dokumenter i forbindelse med høringen:

Høringsutkast Kommunedelplan helse og omsorg 2021 -2031

Rapport fra to arbeidsgrupper:

Fremtidig sykehjemsstruktur

Vurdere sammenslåing av habilitering for barn, miljøtjeneste og rus – og psykiske helse

Analyserapport om helse -og omsorgstjenestene utarbeidet juni 2020

Utkastet som konsulent og arbeidsgruppe har utarbeidet, ble behandlet i styringsgruppa den 28.09.2020. Der ble det fremmet alternative forslag til visjon og mål.

Referat fra dette møtet

Det er mulig å gi uttalelse både til selve planen slik den foreligger, og til visjon og mål som styringsgruppa ber om innspill på.

Etter avsluttet høring vil arbeidsgruppa møtes for å vurdere innspill som har kommet inn. Deretter følger drøfting med hovedtillitvalgte og behandling i arbeidsmiljøutvalget.

Endelig behandling skjer i kommunestyret 30. november.

Eventuelle spørsmål om planen kan rettes til kommunalsjef Lisbeth Bernhardsen på e-post lb@[ii]sorfold.kommune.no eller telefon 468 24 305.

Innspill bes sendt via skjema nederst i artikkelen eller på e-post til post@sorfold.kommune.no innen søndag 1. november kl. 15.00.

NB! Uttalelser som sendes pr. e-post etter fredag 30. oktober kl. 15.00 bes sendt til lb@sorfold.kommune.no

Hvis du bruker skjemaet, klikker du bare på send, da skjer viderekoblingen automatisk.