Statens vegvesen skal bygge ny trasé for E6 på strekningen Megården – Mørsvikbotn på grunn av krav fra EU til tunnelsikkerhet.

Prosjektet er delt inn i tre parseller, der det nå søkes om utslipp fra midlertidige anleggsarbeider for parsell 2, Sommerset – Tverrdalen.

Det skal bygges to tunneler og ei bru på denne strekningen. Prosessvann fra anleggsarbeidene vil inneholde i hovedsak steinslam, nitrogenforbindelser fra sprengstoff, metaller fra verktøyslitasje, samt noe oljeforbindelser fra anleggsmaskiner.

Utslippene vil renses i sedimenteringsanlegg før utslipp til Merrelva ved Sommerset, Tverrelva ved Bonnå og videre til Leirfjorden.

Man vil søke å utnytte overskuddsmasser fra tunneldrivinga, men det vil bli masseoverskudd for denne parsellen. Det er regulert inn fire masselager i prosjektområdet.

Overskuddsmasser er tenkt lagt i masselager ved Moan og i Tverrdalen.

Det er Statsforvalteren i Nordland som skal behandle søknad om utslipp.

I et brev til Sørfold kommune ber Statsforvalteren om opplysninger om lokale forhold som mangler eller er utilstrekkelig beskrevet i søknaden, og som bør tas hensyn til når de behandler søknaden.

–Dette kan være opplysninger om reguleringsplaner, naturverdier, andre interesser i området, naboer osv., skriver Statsforvalteren, som også ber om at søknaden legges fram for utvalg eller råd som kan ha interesse i saken, og at den gjøres tilgjengelig for publikum.

Søknaden ligger her:

Utslippssøknad ny E6 Sørfold. parsell 2

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Statsforvalteren i Nordland, postboks 1405, 8002 Bodø eller på e-post: sfnopost@statsforvalteren.no innen 15. april 2022.