Ellkems deponi i Andkilen

Deponi nr. 4 er Hellandsnakken - Trehauken.

Etter vurdering av innkomne forslag er området utvidet. Det strekker seg fra Elkems eksisterende deponi (bildet) og sørover til og med Hellandsnakken.

Ber om innspill til endringene i planprogrammet

Statens Vegvesen  i samarbeid med Sørfold kommune  skal lage en detaljreguleringsplan for deponier og masseuttak på strekningen Helland – Bonå, i forbindelse med E6 Sørfoldtunnelene.

Formålet er å øke kapasiteteten for massedeponering og etablere framtidige masseuttak.

Varsel om oppstart av planarbeidet ble kunngjort i mars i år.

Planområdene er utvidet siden da, og de nye områdene meldes med dette som ny oppstart og utvidelse av planarbeid.

Berørte grunneiere tilskrives direkte.

En ber nå om innspill til endringene og uttalelse til revidert planprogram innen 18. juli:

Kart som viser deponier

Revidert planprogram

Åpen kontordag 19. juni

Mandag 19. juni kl. 10.00-18.00 blir det åpen kontordag på Sørfold Rådhus for alle som ønsker informasjon. Kontordagen foregår i det stor e møterommet ved siden av kantinen.

Uttalelser, innspill og relevante opplysninger bes merket med «deponier E6 Sørfold» og sendt innen 18. juli til:

Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8003 Bodø, eller

firmapost-nord@vegvesen.no

Les mer på nettsidene til

Statens vegvesen