Du kan ringe direkte til saksbehandler på tlf. 75 68 53 64/ 970 23 531 eller e-post: post@sorfold.kommune.no.

Postadressen er Rådhuset, 8226 Straumen.
Teknisk etat har åpent mandag-fredag kl. 0730 - 1500.

Vår besøksadresse er Rådhuset, Straumen
Utenom kontortid ringer du til vakttelefonen 41 60 48 59, hvis det er problemer med kommunens vannforsyning.


Her får du vannet fra
Som vannforbruker i Sørfold kommune får du levert vann fra Straumvatnet, Røsvikelva, Sørfjordvatnet og Kobbelv, hvis du ikke har privat fellesvannforsyning eller vann fra egen brønn.


Vannets kvalitet
Regelmessig prøvetaking

Kommunalt drikkevann analyseres av et autorisert laboratorium etter et fast program som er fastlagt i samråd med Mattilsynet med bakgrunn i drikkevannsforskriftene.
Har du privat brønn er det ditt eget ansvar å sørge for kontroll av vannkvaliteten. Det anbefales at vannkvaliteten analyseres jevnlig av et autorisert laboratorium. Analysekostnadene må du selv dekke.


Farge
Svak gulfarge på drikkevannet, som kommer av humusstoffer (myrvann) og/eller jern, er helt ufarlig. Brunfarget vann kan skyldes vannlekkasje på din stikkledning eller kommunens vannledning. Kontakt teknisk etat for nærmere informasjon eller hjelp.


Vanntrykk
Vanntrykket i kommunens ledning og inn til eiendommen ligger mellom 2 - 8,5 bar. Trykket varierer med terrenghøyden i meter over havet og hvilken trykksone du er tilknyttet. Er trykket høyere enn 6 bar ved innvendig stengeventil, bør du sette inn reduksjonsventil. Er trykket lavere enn 2-3 bar kan du sette inn en trykkforsterkning (pumpe). Reduksjonsventil eller pumpe må du bekoste selv.


Slik blir du tilknyttet
Ligger din eiendom i rimelig nærhet til kommunens vannledning skal bygningen tilknyttes kommunes vannverk.


Tilskuddsordning
I områder hvor det er urimelig lang avstand for å kunne tilknyttes kommunens vannledning, kan det søkes om kommunalt tilskudd til bygging og større vedlikehold av private vannforsyningsanlegg.


Ansvarsforhold
Kommunen har ansvar for:
• å levere sikkert vann av tilfredsstillende mengde, trykk og kvalitet til drikke, andre næringsmiddelformål og hygienisk bruk
• kontinuerlig drift og vedlikehold, slik at kommunens vannforsyningssystem til enhver tid tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav
• informasjon og opplysninger til abonnentene i henhold til drikkevannsforskriftene
Kommunen er uten ansvar for:
• skader og ulemper på din private stikkledning pga. arbeider på kommunens vannledninger, med mindre dette beviselig skyldes uaktsomhet fra kommunens side
• skader eller ulemper pga. avbrudd i vannforsyningen, svikt i tilførselen, for høyt eller for lavt trykk, eller trykkvariasjoner
• skader eller ulemper av enhver art som skyldes mangler ved eiendommens sanitæranlegg


Du har ansvar for:
• vedlikeholdet av stikkvannledninger fra din eiendom til og med anboringsklammeret på kommunens hovedledning
• at stikkledninger for vann blir lagt etter de bestemmelser som gjelder for eiendommen
• at dine vanninstallasjoner blir valgt og dimensjonert for det driftstrykket det er på kommunens vannledning
• at eiendommens sanitæranlegg til enhver tid tilfredsstiller gjeldende kvalitetskrav
• at samtlige tappekraner holdes lukket for å unngå vannskader når vannet ikke brukes
• at du, som medeier av privat felles vannledning, er solidarisk ansvarlig for de forpliktelser dette medfører.

 
Ved omlegging eller utbedring av offentlige vannledninger, kan kommunen kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring.
Kommunen kan også kreve at huseier omlegger eller utbedrer stikkledning, hvis særlige grunner tilsier det.


Praktiske opplysninger


Rørleggerarbeid
Alt arbeid i forbindelse med ditt sanitæranlegg, unntatt skifting av pakning og staking av vasker og sluk, skal utføres av godkjent rørlegger.

Forurenset drikkevann
Har du mistanke om at det kommunale drikkevannet ditt er forurenset, må du kontakte teknisk etat.


Avbrudd i vannforsyningen
Avbrudd i vannforsyningen på grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid varsler kommunen gjennom kunngjøring i avisene, eller ved utsending av skriv direkte til de berørte, slik at det er mulig å tappe opp nødvendig forbruksvann.


Vannledningsbrudd
Ved vannledningsbrudd på kommunens ledning, ringer du straks kommunen og melder om bruddet.

Vannledningsbrudd på din private vannledning må du straks melde til din rørlegger.
Skader og driftsproblemer
Skader på din bygning eller eiendom, som skyldes feil på kommunens vannsystem, skal du alltid melde til ditt forsikringsselskap og til teknisk etat.
Får du driftsproblemer med ditt private vannanlegg, kontakter du din rørlegger.
 

Ansvarlig enhet

  • Navn: Teknisk/næring
  • Leder: Kåre Isaksen
  • Telefon: 75685000
  • Epost post@sorfold.kommune.no
  • Postadresse: 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus
  • Åpningstid: 07.30 - 15.00 Telefontid: 08.00 - 15.45 (fra 15.09 - 14.05) 08.00 - 15.00 (fra 15.05 - 14.09)