Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 legges planforslaget «Detaljregulering for Trollbukta Industriområde planID 1845 20200002» med konsekvensutredning og ROS-analyse ut til offentlig ettersyn. Eiendommene som omfattes av planarbeidet er 1845- 56/13, 14, 17, 20, 22, 24, 25 og 26.

Området er tidligere regulert gjennom reguleringsplan for Trollbukta Industriområde og Naustvollen Industriområde.

Hensikten med planarbeidet er utvidelse av industriområdet, samt endring av tidligere planforskrifter for området. Planinitiativet er tilgjengelig for offentligheten hos Sørfold Kommune.

Frist for å komme med merknader til planforslaget er 6. oktober 2023.
 

Merknaden må være skriftlig og sendes til:

  • Sørfold kommune, avdeling Teknisk/næring, Strandveien 2, 8226 Straumen

       eller til post@sorfold.kommune.no.

Eller til:

Merkes med «Detaljreguleringsplan Trollbukta industriområde».

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn vil berørte parter få varsel om dette, og kan komme med merknader.

 

Dokumenter til høringen kan du laste ned her:

Igangsetting av reguleringsplanarbeid - Trollbukta industriområde

KU - Trollbukta industriområde 21.08.2022

Oppstartsmøte 01.12.2020

Planbestemmelser Trollbukta industriområde 09.01.2023

Planinitiativ Trollbukta industriområde 18.01.2020

Reguleringsplan Trollbukta industriområde 09.01.2023

ROS-analyse Trollbukta industriområde 29.11.2022

Saksprotokoll 1. gangs behandling av planprogram

Trollbukta plankart versjon 29.11.2022