Iht. plan- og bygningsloven §12-14 varsler Norconsult AS (plankonsulent) på vegne av Elkem ASA Salten Verk AS (forslagsstiller) om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan for Valljord industriområde etter forenklet prosess. Dersom det mottas innvendinger mot at endringen kan gjennomføres etter forenklet prosess er dette å betrakte som et ordinært varsel iht. plan- og bygningsloven §12-8.

Utløser ikke krav om konsekvensutredning

Sørfold kommune har vurdert at planendringen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
Planen er allerede utredet for havn/havneanlegg for skip over 1 350 tonn og ift. å bryte med kommunedelplanen med tanke på arealformål (vannareal for allment friluftsliv). 

Kartlegging av bunnforhold, grunnforhold og forholdet til at områdene er registret som gyteområder for fisk vil bli belyst/håndtert som del av planarbeidet.

Frist for å komme med innspill er satt til 23.oktober 2023

Innspill kan sendes på e-post til goran.antonsen@norconsult AS 
eller via brev til Norconsult AS, v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø. 

Dokumenter for nedlasting: 

Planinitiativ endring av detaljregulering Valljord industriområde.pdf

Referat fra oppstartsmøte 14.09 2023.pdf

Varsel om planoppstart_endring av reguleringsplan Valljord industriområde.pdf