Reguleringplan for å sikre areal til overskuddsmasser

Statens vegvesen er i samarbeid med Sørfold kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for deponier og massetak for utbyggingen av E6.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det her at planområdet utvides, og en ber om innspill til planarbeidet.

Reguleringsplanen skal sikre arealer til deponier for overskuddsmasser, og avsette noen av deponiene som framtidige massetak.

Utvidelsen av planområdet består i at tre deponiområder som var vedtatt i reguleringsplan i 2016 tas med i denne nye planen, for å endre arealformål fra permanent deponi til massetak. Dette gjelder Moan (Sommerset), Tverrdalen og Stormoen.

I planprogrammet vedtatt av Sørfold kommune er det fastsatt at det skal utføres konsekvensanalyse for å sikre at viktige miljø – og landskapshensyn blir vurdert.

De utvidete arealene inngår i konsekvensutredningen.

Dokumenter i saken:

Kart, utvidelse deponi Stormoen

Kart, utvidelse deponi Tverrdalen

Kart, utvidelse deponi Moan

Oversiktskart, utvidelse planområde

Statens vegvesen ber nå om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 13.april 2018.

 Innspill sendes skriftlig med vanlig post til Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø eller e-post firmapost-nord@vegvesen.no.

Tidligere planvarsel, detaljkart og opplysninger:

E6 Sørfold

Spørsmål kan rettes til Anne Knutssøn, tlf. 75 55 23 19 eller e-post anne.knutsson@vegvesen.no.          

Tidligere innsendte innspill blir også tatt med videre i planarbeidet.